Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De gewichten, afmetingen, inhoud, opbrengst, prijs en andere aanwijzingen die in onze catalogi, afbeeldingen, aanbiedingen enz. zijn vermeld, worden bij benadering aangegeven en zijn zonder verbintenis. De technische bestekken, tekeningen en berekeningen, alsmede alle andere soortgelijke bescheiden die door de verkoper worden opgesteld, blijven zijn eigendom.

2. De leveringstermijnen zullen, voor zover dit mogelijk is, geëerbiedigd worden. Iedere vertraging in de leveringstermijn zal echter de verkoper niet aansprakelijk kunnen maken, noch aanleiding geven tot een schadevergoeding hoe dan ook. De koper verzaakt uitdrukkelijk aan de bepaling van artikel 1610 en 1611 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De koopwaar zelfs postvrij verstuurd of door onze agenten geleverd reist op het risico van de bestemmeling.

4. Alle eventuele betwistingen zijn aan de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken onderworpen.

5. Behalve tegenstrijdig bericht van onzentwege geschieden onze leveringen tegen nettobetaling, ten laatste veertien dagen na de datum van de factuur bij enkel plaatsing en levering.

6. In geval van niet-betaling van een factuur op de aangeduide vervaldag, behouden wij ons het recht voor onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog niet vervallen facturen.

7. De sommen betaald na de overeengekomen vervaldagen zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijk in kennisstelling een intrest opbrengen van 14 % vanaf de vervaldag van de factuur.

8. In geval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur te verhogen met een schadevergoeding van 10 % met een minimum van 13 €.

9. Het aanvaarden van wissels ter betaling kan in geen enkel geval tot schuldenvernieuwing aanleiding geven.

10. Alle facturen met een nettobedrag beneden de 25 €, zullen vermeerderd worden met 2,50 € factuurkosten.

11. De verkoper wordt ontslagen van iedere aansprakelijkheid wegens ongevallen en schade die direct of indirect uit het verbruik van de geleverde goederen ontstaan. De koper verbindt zich ertoe de goederen op bevoegde wijze te installeren door erkende installateurs waarbij aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

12. Iedere reclamatie moet schriftelijk binnen een termijn van een week, te rekenen vanaf de ontvangst der goederen, worden ingediend.
Retourzendingen worden niet aanvaard, behoudens voorafgaande toestemming van de verkoper.

13. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de koper zonder voorbehoud in te stemmen met bovengenoemde verkoops - en leveringsvoorwaarden. Bij verbreking van de overeenkomst door de bouwheer is deze laatste een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs en dit zonder dat de aannemer zijn werkelijke schade dient te bewijzen.

14. De waar blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.

15. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijk verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen vergoeding schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

16. Bij creditnota B.T.W. terug te storten aan de Staat in de mate waarin oorspronkelijk de aftrek werd gedaan.

17. Bij bestelling wordt een voorschot betaald van 40 % op de aankoopwaarde.

18. Goederen worden enkel omgeruild in overeenkomst met de verkoper van PVD verlichting met een waardevermindering van 30 % op voorwaarde dat desgewenste goederen nog in de originele verpakking verkeren.

19. Indien enkel verkoop van goederen worden deze contant betaald bij aflevering of afhaling bij P.V.D. verlichting B.V.B.A., Kapelsesteenweg 597, 2180 Ekeren-Mariaburg.

20. Defecten aan toestellen door onvakkundige plaatsing vallen niet ter onze lasten.


21. Vanaf 1 juli 2005 binnen België word bij iedere facturatie van "gasontladingslampen" de recupelbijdrage apart verrekend volgens de wettelijke bepalingen, ook wanneer onze offertes of verkoopsorders dit niet zouden vermeld hebben. info : www.recupel.be